دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388 
3. سنتز اتیلن بیس استئارامید ویژه پلیمر آکریلونیتریل- بوتادی ان- استیرن

صفحه 439-446

10.22063/jipst.2009.713

محمدعلی صیادنژاد؛ حمیدرضا غفاریان؛ محبوبه سعیدی؛ صادق فرجپور


5. اثر اختلاط رزین‌های هیدروکربنی و روزین استری بر خواص فیزیکی و مکانیکی رنگ‌های گرمانرم ترافیکی

صفحه 457-467

10.22063/jipst.2009.715

سید مجتبی میرعابدینی؛ مهرداد شریفی؛ مینا حقایق؛ شاهین شعبانی؛ پیمان بختیاری