دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-102 
5. بررسی عددی و تجربی رفتار صفحه‌های ساندویچی با هسته گرانروکشسان در برابر ضربه سرعت‌کم

صفحه 55-72

سروش صادق‌نژاد؛ یوسف طراز جمشیدی؛ مجتبی صدیقی؛ عبدالرضا اوحدی همدانی