دوره و شماره: دوره 29، شماره 5 - شماره پیاپی 145، آذر و دی 1395 
تبلور القاشده برشی نانوکامپوزیت پلی‌لاکتیک اسید-گرافن

صفحه 415-427

10.22063/jipst.2016.1430

مژده رقت؛ پروین احسانی نمین؛ حامد عزیزی؛ اسماعیل قاسمی؛ محمد کرابی


تبدیل زیست توده لیگنوسلولوزی باگاس به هیدروژل

صفحه 455-467

10.22063/jipst.2016.1433

فرزانه امیری؛ علیرضا سبزواری؛ کوروش کبیری؛ حسین بوهندی؛ محسن سیاه کمری