دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1395 
5. اثر پلیمرهای پرشاخه بر رفتار پخت مرکب چاپ جوهرافشان فرابنفش پز

صفحه 276-285

10.22063/jipst.2016.1382

سمانه جعفری‌فرد؛ سعید باستانی؛ آتشه سلیمانی گرگانی؛ مرتضی گنجایی ساری