دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 165، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-92 
1. مروری بر خواص و تهیه پلیمرهای سلولی پیزوالکتریک

صفحه 3-24

10.22063/jipst.2020.1717

سورنا آزیدهاک؛ علی‌اکیر یوسفی؛ احمدرضا تقی‌زاده؛ علی‌اکبر زارعی