نویسنده = فرامرز افشارطارمی
تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

10.22063/jipst.2004.452

محسن دانایی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.412

فرحناز شیران؛ اعظم رحیمی؛ فرامرز افشارطارمی


بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.389

علیرضا خوش نیت؛ محمد میرعلی؛ محمود همتی؛ فرامرز افشارطارمی؛ علی اصغر کتباب


عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

10.22063/jipst.2001.358

صادق محمدی ارباطی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.147

سعید پورمهدیان؛ فرامرز افشارطارمی


بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

10.22063/jipst.1993.139

فرامرز افشارطارمی؛ وحید ولادوست تبریزی


پلیمرهای بلور مایع

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1369

10.22063/jipst.1990.58

فرامرز افشارطارمی؛ مهدی وفائیان


مهندسی ما کرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی

دوره 3، شماره 1، خرداد و تیر 1369

10.22063/jipst.1990.49

فرامرز افشارطارمی؛ پرتو جلایر


تکنولوژی لاتکس

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.23

فرامرز افشارطارمی


پلیمرهای هادی جریان برق

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.28

فرامرز افشارطارمی؛ حسین امیدیان