نویسنده = منصور کیانپور
تعداد مقالات: 5
3. کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.227

منصور کیانپور؛ مهرداد اسماعیلی