نویسنده = منصور کیانپور
تعداد مقالات: 5
3. کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

منصور کیانپور؛ مهرداد اسماعیلی


5. مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

منصور کیانپور؛ فرانسیس ترول