نویسنده = زاهدی، مصطفی
تعداد مقالات: 5
2. پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

غلامحسین ظهوری؛ رقیه جم جاه؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مصطفی زاهدی