دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375 
3. زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای

غلامرضا گودرزی؛ سیدمجتبی طباطبائی یزدی؛ محمد حقیقت کیش؛ سهیلا سلحشور کردستانی


5. بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب

قاسم نجف پور؛ علی اصغر قریشی؛ نادر زبرجد شیراز