نویسنده = علی اکبر انتظامی
تعداد مقالات: 23
1. بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

زینب ساجدی فردقلی بگلو؛ حسن نمازی؛ علی اکبر انتظامی


2. سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

طاهره دارستانی فراهانی؛ علی اکبر انتظامی؛ حمید مؤبدی؛ مجتبی ابطحی؛ مریم پلاشی


3. اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

داریوش سالاری؛ علی مخبر یوسف آباد؛ علی اکبر انتظامی


5. مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

عباس قلی پور شیلابین؛ علی اکبر انتظامی


6. پلیمر شدن رادیکالی زنده

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

موسی علیپور؛ علی اکبر انتظامی


7. کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


8. نورشکست در پلیمرها

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

حبیب خوش سیما؛ حبیب تجلی؛ علی اکبر انتظامی


9. تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

حمیدرضا کلهری؛ سیروس زهزاد؛ سعید ابوالقاسمی فخری؛ علی اکبر انتظامی


10. بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

معصومه باقری؛ سعید ابوالقاسمی فخری؛ علی اکبر انتظامی


11. سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد ( بخش 2)

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

علی رحمت پورلیاسی؛ علی اکبر انتظامی


12. سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


13. کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

سودابه داوران؛ علی اکبر انتظامی


14. بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

فاروق نصیری؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


15. دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

اکبر دادرس مدنی؛ علی اکبر انتظامی


16. الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


17. مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

علی اکبر انتظامی؛ سید مهدی گلابی؛ جهانبخش رئوف


18. بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

علیرضا شاکری؛ محمود تاجبخش؛ علی اکبر انتظامی


19. سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1370

بهزاد پورعباس؛ علی اکبر انتظامی


20. بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

علی اکبر میرزایی؛ تقی تقی زاده؛ علی اکبر انتظامی


21. کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1370

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


22. تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1369

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


23. تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

حسن نمازی؛ علی اکبر انتظامی