کلیدواژه‌ها = استیرن
اثر حلال‌های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک‌پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 171-181

10.22063/jipst.2019.1652

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ محمدرضا افخمی عقدا؛ نکیسا یعقوبی؛ سیدمهرداد جلیلیان


اثر ید مولکولی و بازدارنده‌ رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 95-104

10.22063/jipst.2017.1479

مجتبی بزرگ؛ مهدی عبداللهی؛ محمدعلی سمسارزاده


بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.530

محمدرضا عبدالهی مقدم


ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.298

علی نیک اختر؛ فاطمه جهانزاد؛ مهدی نکومنش حقیقی


استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.292

آتوسا کاوسیان؛ فرشید ضیایی؛ سید محمد سید محقق؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ کریم زارع


مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375

10.22063/jipst.1996.240

اردشیر خزایی؛ سیدمهرداد جلیلیان؛ مهدی نکومنش حقیقی


تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.225

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی


شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.151

حسن دبیر اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


استیرن (4)

دوره 2، شماره 3، آذر و دی 1368

10.22063/jipst.1989.32

حسن دبیری اصفهانی


استیرن

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.16

حسن دبیری اصفهانی


استیرن (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.10

حسن دبیری اصفهانی


استیرن

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.2

حسن دبیری اصفهانی