نویسنده = محمد مرشد
تعداد مقالات: 11
2. بررسی اثر عمل آوری گرمایی بر ساختار و خواص فیزیکی رشته های تایر نایلون ۶۶

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 109-117

صغری رمضانی؛ محمد مرشد؛ محمد قانع


3. بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 121-130

روح اله جلیلی؛ محمد مرشد؛ سید عبدالکریم حسینی


4. الکتروریسی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل تک محوری موازی و آرایش یافته به وسیله جمع کننده های فاصله دار

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 241-248

روح اله جلیلی؛ سید عبدالکریم حسینی؛ محمد مرشد


5. اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ تکسچره

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 171-180

لاله قاسمی؛ محمد مرشد


6. اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

لاله قاسمی؛ محمد مرشد؛ محمد ذره بینی اصفهانی


7. اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

صدیقه برهانی؛ مصطفی یوسفی؛ محمد مرشد؛ جلال برهانی


8. آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

اکبر خدامی؛ فرزانه علی حسینی؛ محمد مرشد


10. اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

اکبر خدامی؛ محمد مرشد؛ شادی هوشیار؛ مریم شیشه بران